Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky firemních a reklamních zápisů a dalších reklamních prvků pro umístění na stránkách katalogu www.nejfotograf.cz.

1 Obecná ustanovení

1.1. Provozovatelem internetového serveru dostupného na internetové adrese (URL) http://www.nejfotograf.cz je Springwinter, spol. s.r.o. se sídlem Brtnická 1169/9, 101 01 Praha 10, IČ: 27649601, DIČ: CZ27649601. (dále jen“Provozovatel“). Provozovatel je oprávněn poskytovat zájemcům reklamní plochy k prezentaci firemních a reklamních zápisů a dalších reklamních prvků. To jsou např. reklamní bannery, databázové vstupy, přednostní výpisy a odkazy na jednotlivé internetové servery nebo jiné subjekty zařazené v katalogu umístěném v internetovém serveru dostupném na internetové adrese www.nejfotograf.cz, a to v souladu s platnou nabídkou Provozovatele a pravidly Provozovatele.

1.2. Objednatel prezentace firemních a reklamních zápisů a dalších reklamních prvků , tj. zadavatel prezentace (dále jen "Zadavatel") je fyzická či právnická osoba, a to buď přímý zákazník nebo reklamní či mediální agentura (na základě závazkového vztahu s Provozovatelem), objednávající reklamní plochy.

2 Zadání prezentace

2.1. Rezervovaná plocha a pozice pro prezentaci musí být v souladu s platnou nabídkou Provozovatele.

2.2. Plocha a pozice pro prezentaci se objednává na základě písemné, faxové, emailové nebo systémové objednávky zadavatele, a to nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem příslušné prezentace. Objednávka je pro Provozovatele závazná až poté, co ji Zadavateli uhradí na bankovní účet Provozovatele. Provozovatel si však vyhrazuje právo na odmítnutí a nerealizování objednávky s tím, že je povinen toto oznámit Zadavateli alespoň 1 den před započetím prezentace dle objednávky.

2.3. Zadavatel nese plnou odpovědnost za kvalitu a formální i obsahovou stránku reklamního sdělení, užití případných ochranných známek nebo jiných prvků, které jsou předmětem ochrany průmyslového nebo duševního vlastnictví obsažených v prezentaci, a potvrzuje, že neporušuje práva žádné jiné třetí osoby. V případě nepravdivosti výše zmíněných tvrzení nese Zadavatel veškeré následky z toho vyplývající včetně povinnosti uhradit oprávněným osobám a Provozovateli náhradu vzniklé škody. Zadavatel objednávky dává Provozovateli, současně s dodáním prezentačních podkladů, souhlas s šířením dané prezentace prostřednictvím stránek katalogu www.nejfotograf.cz v rámci celosvětové počítačové sítě internet.

2.4. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit zveřejnění prezentace pokud:
1. nosič prezentace není v souladu s technickými požadavky Provozovatele či podklady neodpovídají těmto Všeobecným podmínkám,
2. prezentace je v rozporu s právními předpisy, zákony České republiky a/nebo mezinárodními smlouvami jimiž je Česká republika vázána,
3. reklamní sdělení je v rozporu s dobrými mravy, etickými pravidly a/nebo ohrožuje veřejný pořádek,
4. reklamní sdělení svojí kvalitou, formou nebo obsahem neodpovídá oprávněným zájmům Provozovatele,
5. Zadavatel je v prodlení s uhrazením ceny za zpracování /nebo zveřejnění prezentace umístěných v katalogu Provozovatele.

2.5. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit neplacený či placený zápis v případě, že obsahuje:
1. netématické, nemorální informace
2. nepravdivé, pomluvné informace
3. data povolená pro placené služby jako je tel. kontakt, email, adresa webových stránek.

3 Finanční podmínky

3.1. Cena je kalkulována na základě platného ceníku Provozovatele pro uvedené období. Ceny uvedené v ceníku obsahují DPH, jejíž výše je stanovena platnou právní normou.

3.2. Provozovatel je oprávněn žádat zálohu z ceny nebo platbu předem. Příslušná částka musí pak být připsána na účet Provozovatele nejpozději jeden (1) pracovní den před dohodnutým zveřejněním prezentace, není-li žádný termín dohodnut, musí být částka připsána nejpozději v den splatnosti faktury. V případě, že platba nebude na účet Provozovatele připsána řádně a včas, není Provozovatel povinen prezentaci realizovat. Obvyklá doba splatnosti faktur je 7 dní.

4 Reklamace

4.1. Zadavatel musí uplatnit reklamaci výhradně písemně, a to doporučeným dopisem na adresu sídla Provozovatele. Reklamace podané emailem, faxem či telefonicky nejsou považovány za řádně uplatněné a to nejpozději však v poslední den dané prezentace. Provozovatel si vyhrazuje lhůtu 30 dnů pro rozhodnutí o reklamaci.

5 Závěrečná ustanovení

5.1. Smluvní strany se zavazují nesdělovat vzájemné údaje a informace, získané v rámci spolupráce, jakékoli třetí osobě.

5.2. Tyto Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi Zadavatelem a Provozovatelem (respektive jsou nedílnou součástí potvrzené objednávky).

5.3. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Všeobecné podmínky kdykoli, a to i bez předchozího upozornění změnit.

5.4. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné a účinné od 1.10.2011. Aktualizace proběhla 1.3.2016.